ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Камиль Бернардович Пех

Аннотация


В статье рассмотрены основные характеристики таможенных и налоговых компьютерных программ, общих для Евросоюза, которые были приняты решением Европейского Парламента для регулирования и развития внутреннего рынка.


Полный текст:

PDF

Литература


Prawo celne międzynarodowe, wspólnotoe i polskie pod red K. Łasiński-Sulecki, Warszawa 2009.

J. Wiktor, Rynek Unii Europejskiej: Koncepcja i Zasady funkcjonowania, Kraków 2005.

M. Walczak, Administracja celna krajów Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

S. Naruszewicz, M. Masłowska, Informatyzacja Procedur Celnych, Warszawa 2010.

Dyrektywa Komisji nr 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 ustalająca szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady nr 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków.

А. Halicka, Informatyzacja służby celnej // Wiadomości Celne. Nr 1/2. 2010.

P. Zdarzyl, Usługa wsparcia dla systemów informatycznych Służby Celnej // Wiadomości Celne. Nr 1/2. 2010.

K. Raczkowski, Perspektywy i Rozwój Systemów Informatycznych Administracji Celnej // Wiadomości Celne. Nr 2. 2008.

А. Halicka, Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy o zasięgu ogólnowspólnotowym NCTS // Wiadomości Celne. Nr 1/2. 2010.

S. Krawiec, NCTS2 Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy // Wiadomości Celne. Nr 8. 2013

Król, Podręcznik Uzytkownika Systemu NCTS2 Wersja 6.0, Warszawa 2015

M. Figlak, Instrukcja prowadzenia analizy ryzyka w procesie obsługi wywozowych deklaracji skróconych (WDS) oraz zgłoszeń celnych wywozowych (ZWU) wraz z danymi bezpieczeństwa w systemie ECS2, Instrukcja wewnętrzna, Warszawa 2014

T. Michalak, Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w zintegrowanym systemie kontroli eksportu i importu ECS/ICS, Dokument wewnętrzny, Warszawa 2016.

T. Michalak, Instruckja zarządzania zintegrowanym systemie kontroli eksportu i importu ECS/ICS, Dokument wewnętrzny, Warszawa 2014.

www.mf.gov.pl [доступ 1 апр. 2017 г.]

Żak, Zarządzanie procesowe w AES // Wiadomości Celne. Nr 8. 2013.

S. Naruszewicz, M. Masłowska, Informatyzacja Procedur Celnych, Warszawa 2010

Żak, Ogólny zarys architektury AES // Wiadomości Celne. Nr 8/9. 2012.

M. Figlak, Instrukcja prowadzenia analizy ryzyka w procesie obsługi wywozowych deklaracji skróconych (WDS) oraz zgłoszeń celnych wywozowych (ZWU) wraz z danymi bezpieczeństwa w systemie ECS2, Instrukcja wewnętrzna, Warszawa 2014

M. Figlak, Instrukcja prowadzenia analizy ryzyka w procesie obsługi wywozowych deklaracji skróconych (WDS) oraz zgłoszeń celnych wywozowych (ZWU) wraz z danymi bezpieczeństwa w systemie ECS2, Instrukcja wewnętrzna, Warszawa 2014

http://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services_en [доступ 1 апр. 2017 г.]


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2017 Камиль Бернардович Пех